Pozitívna zmena v zdaňovaní  ESOPu na Slovensku od 1. januára 2024

Donedávna slovenská daňová legislatíva dostatočne nezohľadňovala existenciu inštitútu zamestnaneckých akcií alebo “Employee Stock Ownership Plan”, teda ESOPu. Nedostatočná úprava vo veľkej miere znemožňovala naplnenie potenciálu využívania ESOPu. Novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, by to ale mohla, od 1. januára 2024 zmeniť.

 1. Súčasná úprava

Jedným z faktorov, ktorý odrádza spoločnosti a ich pracovníkov (t.j. zamestnanci, ako aj nezávislí kontraktori) od implementácie ESOPov, je jeho zdaňovanie. Pracovníci, ktorým zamestnávateľ udelil reálny majetkový podiel v spoločnosti (či už vo forme obchodného podielu alebo akcií) musia zdaniť takýto “príjem” v momente jeho nadobudnutia. Výška zdanenia sa odvíja od výšky rozdielu medzi nákupnou cenou a trhovou cenou podielu v čase jeho nadobudnutia. Týmto spôsobom nie je nijako zohľadnený fakt, že trhová cena získaného podielu, ktorá počas existencie spoločnosti zásadne kolíše (najmä pri startupoch) nemusí byť totožná s konečnou  sumou, ktorú pracovník získa pri jeho predaji. Okrem dani z príjmu tento “príjem” (získanie podielu) podlieha aj odvodovej povinnosti do zdravotného a sociálneho poistenia. 


Vzhľadom na daňové zaťaženie, spoločnosti vo väčšine prípadov siahajú po tzv. fantómových ESOP schémach. V tomto prípade sa pracovníkom nevydávajú reálne podiely, ale iba určité fiktívne práva spojené s podielmi. Dotknutý pracovník “akoby” drží podiely v spoločnosti, ktoré však fakticky naďalej patria spoločníkom spoločnosti. Z tohto dôvodu samotné nadobudnutie týchto práv zodpovedajúcich podielu nepodlieha “okamžitému” zdaňovaniu. Samotný výnos z fantómového podielu (napríklad vo forme “dividendy” alebo jeho predaja) už však zdaneniu a odvodovým zrážkam na sociálne a zdravotné poistenie podlieha, a tak ani fantómová ESOP schéma nepredstavuje najoptimálnejšie riešenie. Zásadným benefitom fantómovej schémy je však “odklad” zdanenia až do momentu, kedy pracovník reálne získava určitú sumu v peniazoch.

2. Nové pravidlá zdaňovania

Vďaka spomínanej novele budú zamestnanci oslobodení od zdanenia nepeňažného príjmu, ktorý v rámci ESOPu nadobudli, ak spoločnosť poskytujúca ESOP, zjednodušene povedané, doposiaľ nevyplatila dividendy a jej akcie  neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu.

Tieto pravidlá sa budú vzťahovať aj na kontraktorov dosahujúcich príjmy z podnikania, resp. z inej samostatnej zárobkovej činnosti,  ak získali ESOP v súvislosti s výkonom ich činnosti pre spoločnosť, ktorá ESOP poskytuje. Neplatí to však pre  kontraktorov, ktorí vykonávajú predmetnú činnosť prostredníctvom, v praxi často používanej, tzv. jednoosobovej s. r. o.. Oslobodenie od zdanenia v znení účinnom od 1. januára 2024 sa pritom bude vzťahovať na nepeňažné plnenia nadobudnuté až po 31. decembri 2023.

Od roku 2024 bude od zdanenia oslobodený len ESOP, ktorý pracovník získal v súvislosti s výkonom závislej činnosti vykonávanej pre zamestnávateľa, ktorý ESOP poskytuje. To znamená, že pokiaľ pracovník získa ESOP inej spoločnosti, napr. zahraničnej materskej spoločnosti, ako tej pre ktorú “pracuje“, tak nové daňové oslobodenie nebude možné uplatniť rovnako.

Zdaňovanie ESOPu pri exite zo spoločnosti

V súvislosti s prípadným exitom je dôležité upozorniť na to, že ak zamestnanci, resp. kontraktori získajú akcie (v akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie (j.s.a.)) vo vyššie uvedenom oslobodenom režime účinnom od roku 2024, tak podľa aktuálne schváleného znenia Zákona o dani z príjmov (ZDP) prípadný predaj týchto akcií (exit) bude oslobodený od dane, ak pôjde o predaj akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, a to po uplynutí jedného roka od ich nadobudnutia, resp. ak pôjde o predaj akcií ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a to po uplynutí troch rokov od ich nadobudnutia. Aktuálne schválené znenie novely tak neberie do úvahy skutočnosť, že získanie týchto akcií zamestnancami, resp. kontraktormi bude môcť byť od dane oslobodené.

Inak je to však v prípade oslobodenia príjmu z prevodu obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o) po uplynutí troch rokov od jeho nadobudnutia, kedy si zamestnanci, resp. kontraktori nebudú môcť uplatniť toto oslobodenie za predpokladu, že samotné nadobudnutie akcií resp. obchodného podielu bude oslobodené podľa pravidiel účinných od roku 2024.

Rovnako sa zákaz uplatnenia oslobodenia príjmu z prevodu akcií resp. obchodného podielu do tzv. 500 eur od roku 2024 zavádza na situácie, ak takýto príjem získala fyzická osoba, ktorá tieto akcie resp. obchodný podiel získala ako zamestnanec resp. kontaktor a predmetný príjem bude od dane oslobodený v zmysle nových pravidiel účinných od roku 2024. Predmetná suma oslobodenia je však z hľadiska svojej výšky v praxi bezvýznamná. 

3. Čo ostáva nezmenené?

Okrem daňovo-odvodovej stránky ESOPov existuje nemenej dôležité korporátno-právne zakotvenie tohto inštitútu v slovenskom právnom poriadku. To však bohužiaľ neprešlo žiadnou zmenou. Nie každá právna forma obchodnej spoločnosti totiž umožňuje praktickú implementáciu reálneho ESOPu. Predovšetkým vo vzťahu k s.r.o, ktorá je na Slovensku najrozšírenejšou právnou formou  je aktuálne reálny ESOP takmer nevyužiteľný, a to najmä z dvoch nasledujúcich dôvodov:

 • Existencia zákonnej požiadavky minimálneho vkladu spoločníka do základného imania spoločnosti vo výške 750,- EUR, v praxi zamedzuje vytvoreniu minoritných obchodných podielov (napr. v rozmedzí 0,1 % – 1.5%, ktoré sú pre ESOP typické), pretože by sa neúmerne zvyšovala suma celkového základného imania spoločnosti a aj vkladových povinností ostatných spoločníkov. Tento nedostatok sa dá vyriešiť tzv. disproporčným určením výšky obchodných podielov v spoločenskej zmluve spoločnosti, kedy sa výška obchodného podielu určí konkrétnym číslom a nie pomerom vkladu spoločníka k základnému imaniu. Týmto krokom sa však majoritní spoločníci de facto vzdávajú práva flexibilne ovládať spoločnosť. Na akúkoľvek ďalšiu zmenu spoločenskej zmluvy, vplývajúcu na rozsah práv a povinností spojených s obchodným podielom spoločníka, by sa vyžadoval aj súhlas pracovníka s podielom v spoločnosti. Zjednodušene povedané, pracovník, ktorému bol pridelený napríklad 0.5%-ný podiel by vedel blokovať riedenie svojho podielu v spoločnosti.
 • Na základe tzv. zásady jednotnostnosti obchodného podielu v s.r.o. môže mať každý spoločník iba jeden obchodný podiel. A to aj v prípade, že prevzal záväzok na nový vklad do základného imania spoločnosti, nadobudol obchodný podiel formou prevodu od iného spoločníka, prípadne ak obchodný podiel na spoločníka prešiel v rámci dedenia. V týchto prípadoch dochádza iba k “prirastaniu” nového podielu k pôvodnému podielu spoločníka. V kontexte implementácie reálneho ESOPu táto právna zásada blokuje spoločníkov od štiepenia obchodných podielov na menšie podiely s rôznymi právami a povinnosťami. To je pri reálnom ESOPe kľúčové, nakoľko pracovníci by mali mať podiel, ktorí ich oprávňuje výlučne na vyplatenie podielu na zisku, bez akýchkoľvek ďalších práv a povinností prináležiacich plnohodnotným spoločníkom.

Uvedené nedostatky s.r.o. slovenský právny poriadok síce rieši prostredníctvom  j.s.a., avšak j.s.a. takisto prináša určité špecifiká, ktoré praktickú implementáciu reálneho ESOPu značne komplikujú. Ide najmä o vysokú administratívnu záťaž a nízku úroveň flexibility, ktoré sú spojené s emisiou, registráciou a následnou správou zaknihovaných akcií j.s.a. Každý pracovník musí mať zriadený majetkový účet cenných papierov a tiež je potrebné ho registrovať ako akcionára j.s.a. v Centrálnom depozitári, čo pri vyššom počte pracovníkov vytvára pre spoločnosť značné administratívne náklady. Okrem toho pracovníci ESOP štandardne nadobúdajú po častiach za určité časové obdobie (vesting), čo v praxi znamená, že spoločnosť bude musieť pri každom pracovníkovi v určitých intervaloch zabezpečovať príkazy na vykonanie prevodu navestovaných akcií na majetkový účet cenných papierov pracovníka. 

Ako potenciálne riešenie týchto nedostatkov s.r.o. ako aj j.s.a. sa javí zmena právnej úpravy s.r.o. po vzore Českej republiky, kde s.r.o. de facto zjednocuje to najlepšie zo sveta s.r.o. a j.s.a., t.j.: (i) obchodné podiely je možné štiepiť a vydávať obchodné podiely s rôznym obsahom práv a povinností, (ii) neexistuje obmedzenie minimálnej vkladovej povinnosti spoločníka do základného imania, (iii) minimálna výška základného imania je 1 EUR, a (iv) neexistuje administratívna záťaž spojená s registráciou obchodných podielov v Centrálnom depozitári a potrebe vedenia majetkového účtu cenných papierov. 

Kvôli nezmenenej korporátno-právnej úprave tak spoločnosti budú naďalej čeliť otázke či a kedy sa oplatí implementovať reálny ESOP a opustiť aktuálne “trhovo štandardnú” fantómovú schému. Inými slovami, pre spoločnosti bude kľúčové vyhodnotiť si, či sú za účelom využitia daňových benefitov ESOPu účinných od 1. januára 2024 ochotné urobiť korporátne zmeny tak, aby distribúcia reálneho ESOPu bola možná. 

V širšom kontexte slovenskej právnej úpravy ESOPu táto daňová novela zatiaľ predstavuje polovičné riešenie, ktoré môže dávať zmysel iba niektorým spoločnostiam, pričom paradoxne nemusí ísť primárne o startupy, na ktoré bola pôvodne zameraná, ale o spoločnosti v pokročilejšom štádiu ich vývoja (iba tie, ktoré ešte nevyplácali dividendy), nakoľko tieto si skôr “môžu dovoliť” zložitejšiu, finančne a administratívne náročnejšiu korporátnu štruktúru, napríklad vo forme j.s.a..  

Zároveň je nutné spomenúť aj to, že prijatie daňovej novely je správnym krokom vpred, ktorý bezpochyby zlepší slovenské podnikateľské prostredie. Možnosť pracovníkov nadobudnúť zamestnanecké akcie za daňovo výhodnejších podmienok podporí implementáciu ESOPov a zvýši dôveru v tento inštitút.

4. Pozitívna správa aj pre Angel investorov

Popri novej úprave zdaňovania ESOPov novela prináša ešte jednu porovnateľne dôležitú zmenu pre slovenský start-upový ekosystém. Je ním oslobodenie príjmov fyzických osôb z predaja akcií neobchodovaných na regulovanom trhu alebo podielov v obchodných spoločnostiach, ak takéto akcie alebo podiely fyzická osoba držala nepretržite aspoň 3 roky. Dôležitosť tejto zmeny je najviditeľnejšia v kontexte financovania startupov od slovenských angel investorov, ktorí aktuálne svoje prípadné príjmy z investície zdaňujú sadzbou približne vo výške 33% alebo 39% (daň z príjmov a zdravotné odvody). Novela teda pre startupy otvára dvere aj k jednoduchšiemu získavaniu rizikového kapitálu od domácich angel inestorov.

Od dane bude oslobodený aj príjem z podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným po uplynutí 3 rokov od jej nadobudnutia. Tu však treba upozorniť, že toto oslobodenie sa týka len tých obchodných podielov, ktoré budú nadobudnuté od roku 2024. Opačná situácia je v prípade akcií, kedy trojročný časový test bude brať do úvahy aj dobu nadobudnutia akcií pred účinnosťou novely. 

*“Tento článok a informácie v ňom obsiahnuté sú výlučne všeobecného a informatívneho charakteru a neposkytujú návod ani právnu radu vzťahujúcu sa na konkrétnu situáciu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na www.sparring.io

Positive change in ESOP taxation in Slovakia from January 1, 2024

Until recently, Slovak tax legislation did not adequately take into account the existence of the employee stock ownership plan (ESOP) institution. The inadequate regulation largely prevented the realization of the potential of using ESOP. The amendment to Act No. 595/2003 Z.z. on income tax, however, could change that from January 1, 2024.

1. Current regulation

One of the factors discouraging companies and their employees (i.e., employees as well as independent contractors) from implementing ESOP is its taxation. Employees who are granted a real ownership interest in a company (whether in the form of a share of stock or shares) must tax such “income” at the moment of its acquisition. The amount of taxation depends on the amount of the difference between the purchase price and the market price of the share at the time of acquisition. This method does not take into account the fact that the market price of the acquired share, which fluctuates significantly during the existence of the company (especially in startups), may not be the same as the final amount that the employee will receive when selling it. In addition to income tax, this “income” (acquisition of shares) is also subject to social and health insurance contributions.

Due to the tax burden, companies in most cases resort to so-called phantom ESOP schemes. In this case, employees are not issued real shares, but only certain fictitious rights associated with shares. The affected employee “as if” holds shares in the company, which, however, actually remain the property of the company’s shareholders. For this reason, the acquisition of these rights corresponding to the share is not subject to “immediate” taxation. The income from a phantom share (for example in the form of “dividend” or its sale) is already subject to taxation and social and health insurance deductions, so even a phantom ESOP scheme does not represent the most optimal solution. The fundamental benefit of a phantom scheme, however, is the “deferral” of taxation until the moment when the employee actually receives a certain amount of money.

2. New tax rules

Thanks to the mentioned amendment, employees will be exempt from taxation of non-cash income they acquired under the ESOP, if the company providing the ESOP, in simple terms, has not yet paid dividends and its shares have not been admitted to trading on a regulated market or on a similar foreign regulated market.

These rules will also apply to contractors earning income from business, or from other independent income-generating activities, if they acquired an ESOP in connection with the performance of their activities for the company providing the ESOP. However, this does not apply to contractors who carry out the activity in question through a single-member limited liability company (s.r.o.), which is often used in practice. The exemption from taxation in effect from January 1, 2024 will apply to non-cash payments acquired after December 31, 2023.

From 2024, only ESOPs that the employee acquired in connection with the performance of dependent employment performed for the employer providing the ESOP will be exempt from taxation. This means that if an employee acquires an ESOP from another company, for example a foreign parent company, as the one for which they “work”, the new tax exemption will not be possible to apply in the same way.

Taxation of ESOPs upon exit from the company

In connection with a possible exit, it is important to note that if employees, or contractors, acquire shares (in a joint-stock company or a simple joint-stock company (j.s.a.)) in the above-mentioned exempt regime in effect from 2024, then according to the currently approved wording of the Income Tax Act (ZDP), the sale of these shares (exit) will be exempt from tax if it is a sale of shares admitted to trading on a regulated market, and that after one year from their acquisition, or if it is a sale of shares that are not admitted to trading on a regulated market, and that after three years from their acquisition. The currently approved wording of the amendment thus does not take into account the fact that the acquisition of these shares by employees, or contractors, may be exempt from tax.

It is different in the case of the exemption of income from the transfer of a business share in a limited liability company (s.r.o.) after three years from its acquisition, when employees, or contractors, will not be able to claim this exemption, provided that the actual acquisition of shares or business shares will be exempt according to the rules in effect from 2024.

Similarly, the prohibition on the application of the exemption of income from the transfer of shares or business shares up to 500 euros from 2024 is introduced to situations where such income was obtained by a natural person who acquired these shares or business shares as an employee or contractor and the subject income will be exempt from tax in accordance with the new rules in effect from 2024. The amount of the exemption is, however, negligible in practice.

3. What remains unchanged?

In addition to the tax and social security aspects of ESOPs, there is an equally important corporate legal framework for this institution in the Slovak legal system. However, this has unfortunately not undergone any changes. Not every legal form of a business company actually allows for the practical implementation of a real ESOP. In particular, in relation to s.r.o., which is the most common legal form in Slovakia, a real ESOP is currently almost unusable, mainly for the following two reasons:

 • The existence of the legal requirement for a minimum contribution of a member to the company’s share capital of EUR 750.00 in practice prevents the creation of minority business shares (for example, in the range of 0.1% to 1.5%, which are typical for ESOPs), because it would disproportionately increase the total amount of the company’s share capital and the deposit obligations of other members. This deficiency can be remedied by the so-called disproportionate determination of the amount of business shares in the company’s articles of association, when the amount of the business share is determined by a specific number and not by the ratio of the member’s contribution to the share capital. However, this step in fact means that the majority members are giving up their right to flexibly control the company. Any further change to the articles of association that affects the scope of rights and obligations associated with a member’s business share would also require the consent of the employee with the share in the company. Simply put, an employee who was assigned, for example, a 0.5% share, would be able to block the dilution of their share in the company.
 • Based on the so-called principle of unity of a business share in a s.r.o., each member can only have one business share. This is also the case if they have assumed a commitment to a new contribution to the company’s share capital, acquired a business share by transferring it from another member, or if the business share has passed to the member through inheritance. In these cases, only the “addition” of the new share to the original share of the member takes place. In the context of the implementation of a real ESOP, this legal principle blocks members from splitting business shares into smaller shares with different rights and obligations. This is essential for a real ESOP, as employees should have a share that entitles them solely to a share of the profit, without any other rights and obligations pertaining to full members.

The mentioned shortcomings of a limited liability company (s.r.o.) are indeed addressed by the Slovak legal system through a joint-stock company (j.s.a.). However, a j.s.a. also brings with it certain specifics that significantly complicate the practical implementation of a real ESOP. These include:

 • High administrative burden and low flexibility associated with the issuance, registration, and subsequent management of registered shares of a j.s.a.
 • Each employee must have a securities account and must also be registered as a shareholder of the j.s.a. in the Central Securities Depository, which can create significant administrative costs for the company for a large number of employees.
 • Employees in an ESOP typically acquire shares in stages over a period of time (vesting), which means that the company must, in certain intervals, arrange for the transfer of vested shares to the employee’s securities account.

A potential solution to these shortcomings of both s.r.o.s and j.s.a.s would be to change the legal framework for s.r.o.s to follow the example of the Czech Republic, where an s.r.o. de facto combines the best of both worlds:

 • Business shares can be split and issued with different rights and obligations.
 • There is no minimum contribution requirement for members of an s.r.o.
 • The minimum share capital is 1 EUR.
 • There is no administrative burden associated with the registration of business shares in the Central Securities Depository and the need to maintain a securities account.

Due to the unchanged corporate legal framework, companies will continue to face the question of whether and when it is worth implementing a real ESOP and abandoning the current “market-standard” phantom scheme. In other words, companies will need to assess whether they are willing to make corporate changes in order to make the distribution of a real ESOP possible in order to take advantage of the tax benefits of an ESOP effective from January 1, 2024.

In the broader context of the Slovak legal framework for ESOPs, this tax amendment is currently a half-measure that may only make sense for some companies. Paradoxically, it may not be primarily startups, which it was originally aimed at, but companies in a more advanced stage of development (only those that have not yet paid dividends), as they can “afford” a more complex, financially and administratively demanding corporate structure, such as a j.s.a.

It is also important to mention that the adoption of the tax amendment is a step in the right direction, which will undoubtedly improve the Slovak business environment. The ability of employees to acquire employee shares under more favorable tax conditions will support the implementation of ESOPs and increase confidence in this institution.

4. Positive news for Angel investors

In addition to the new ESOP tax rules, the amendment also brings another important change for the Slovak startup ecosystem. This is the exemption of income of natural persons from the sale of unlisted shares or shares in business companies, if such shares or shares were held by the natural person for at least 3 years without interruption. The importance of this change is most visible in the context of financing startups from Slovak angel investors, who currently tax their potential income from the investment at a rate of approximately 33% or 39% (income tax and health insurance contributions). The amendment thus opens the door for startups to easier access to risk capital from domestic angel investors.

The income from a share in a limited liability company after 3 years from its acquisition will also be exempt from tax. However, it is important to note that this exemption applies only to those business shares that will be acquired from 2024. The opposite situation is in the case of shares, when the three-year time test will take into account the time of acquisition of shares before the entry into force of the amendment.

* “This article and the information contained herein are for general informational purposes only and do not provide guidance or legal advice for any specific situation. Please feel free to contact us at www.sparring.io if you have any questions.”

Share:
LinkedIn
Twitter
Facebook

Recommended posts

Subscribe

Learn more about legalities affecting startups and innovative businesses.
By submitting this form you agree to Sparring processing any personal data you may provide, including your email, name and content of the message, to reply to your request. Find more in our Privacy policy.

Contact us

Start sparring with us today by sharing more about your unique situation and vision, and discover how our expert team can provide the support and assistance you need.

By submitting this form you agree to Sparring processing any personal data you may provide, including your email, name and content of the message, to reply to your request. Find out more in our Privacy Policy.

Your form was sent successfully

We will get back to you with the answer as fast as possible. 🚀